Φροντιστήριο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Υπολογισμός μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Μάθημα Βαθμός
ΠεδίοΜόρια
1o Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
2o Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
3o Επιστημών Υγείας & Ζωής
5o Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής

Για την καταχώρηση βαθμών σε δεκαδική μορφή χρησιμοποιήστε τελεία ως υποδιαστολή αντί για κόμμα.

Ο υπολογισμός των βαθμών γίνεται με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου, ενώ των ειδικών μαθημάτων με 2 δεκαδικά.

Μέθοδος υπολογισμού μορίων

Δεν υπολογίζεται καθόλου ο βαθμός του σχολείου σε κανένα μάθημα για τον υπολογισμό των μορίων.

Για την εισαγωγή στις σχολές ενός επιστημονικού πεδίου απαιτείται η εξέταση σε τέσσερα μαθήματα και από αυτά και μόνο υπολογίζονται τα μόρια του υποψηφίου ως εξής:

  1. Ο βαθμός σε κάθε ένα από τα τέσσερα μαθήματα αφού μετατραπεί στην εικοσάβαθμη κλίμακα πολλαπλασιάζεται με 2.
  2. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές.
  3. Όλοι οι παραπάνω βαθμοί αθροίζονται με άριστα το 200.
  4. Πολλαπλασιάζεται το άθροισμα με 100 και έχουμε τα μόρια του υποψηφίου με άριστα το 20.000, που είναι διαφορετικά σε κάθε πεδίο.

Σ' αυτά τα μόρια προστίθενται και τα μόρια των ειδικών μαθημάτων, αν εξετάστηκε ο υποψήφιος σε ειδικό μάθημα, και μόνο για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα. Στα ειδικά μαθήματα δεν έχουμε καμία αλλαγή. Οι συντελεστές τους είναι αυτοί που ίσχυαν μέχρι τώρα: 2 για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, τα μαθήματα για τα τμήματα μουσικών σπουδών, τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και την ξένη γλώσσα για τις ξένες φιλολογίες και 1 για όλες τις ξένες γλώσσες σε όλα τα άλλα τμήματα.